Általanos Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Virtuális szerver szolgáltatás (VPS)


Szolgáltatás igénybevételének és használatának feltételei:

Megrendelő köteles a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül az alábbi magatartások tanúsítása:

1. Illegális felhasználás: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel vagy bármilyen más módon), amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely vonatkozó jogszabállyal, illegális alkalmazásnak minősül. Ilyen tevékenység például különösen szoftverek illegális példányainak felhelyezése a szolgáltató szerverére, illetve ilyen szoftverek terjesztése Megrendelő webhelyéről.

2. Fenyegetések: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel vagy bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység tervezése.

3. Zaklatás: A szolgáltatás igénybevétele olyan továbbításra (e-mail, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja.

4. Kiskorúnak okozott sérelem: A szolgáltatás felhasználása kiskorúnak okozott sérelem előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális tolakodást, bűntető feljelentést vonhat maga után.

5. E-mail hírözön: Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír média alkalmazásának megakadályozására.

6. E-mail / Üzenethamisítás: A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.

7. Kéretlen reklámlevelek, önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése: A szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail továbbírására.

8. AUSENET SPAM alkalmazása: A szabályokat és előírásokat megsértő, bármely hírcsoportnak vagy levelezési lista alapszabályainak ellentmondó üzenet vagy reklámok postázása. A hírcsoport vagy levelező lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek megengedettek.

9. Jogosulatlan hozzáférés: A szolgáltatás használata mások adataihoz való illetéktelen hozzáférésére, vagy annak megkísérlésére, illetőleg a Szolgáltató vagy más személy, számítógép, szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerek biztonsági rendelkezéseinek feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte-e.

10. Szerzői jog, Szabadalom, Védjegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulajdon jogának megsértése: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mail, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely valamilyen szabadalom, védjegy, üzleti titok, szellemi tulajdon, vagy harmadik fél bármilyen más egyéb személyhez fűződő jogának megsértését eredményezi, különös tekintettel a szerzői jog általvédett anyagok engedély nélküli másolására, a magazinokból, könyvekből vagy egyéb szerzői jog által védett forrásból származó fényképek digitalizálására és megosztására, valamint a szerzői jog által védett szoftverek engedély nélküli átadására.

11. Személyes adat gyűjtés: Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül.

12. Ellenséges tevékenység folytatása: Megrendelő semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehesse. Megrendelő semmilyen tevékenységgel illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen alkalmazásra. A szolgáltatás felfüggesztésére kerül a jogsértés orvoslásáig.

13. Megtévesztés: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele szándékos megtévesztés vagy félrevezető állítások, írásos anyagok közlésére/továbbítására.

14. Csalárd tevékenység: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen pénzügyi csalás, mint például ”piramis játék”, vagy egyéb tiltott üzleti modellek alkalmazása, terjedésének elősegítése, népszerűsítése.

15. Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése: Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, amely más személyének, adatoknak és/vagy számítógép rendszerek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik.

16. Hálózati és személyi biztonság megsértése: A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő felhasználókat büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A Szolgáltató teljes mértékben együttműködik más rendszerek vagy hálózatok biztonsága megszegésének kivizsgálásában, és együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A felhasználó azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett minden kísérlet (például, adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, valamint más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy hálózati szondázó programok, stb.) és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.

Szolgáltató és Megrendelő kötelezettségei:

Szolgáltató vállalja Megrendelő számára az online megrendelés leadásakor választott szolgáltatáscsomag és benne meghatározott szolgáltatások biztosítását, stabil és gyors rendelkezésre állását, melyért Megrendelő a Szolgáltató által meghatározott díjat köteles fizetni.

Szolgáltató vállalja, hogy a megrendeléskor meghatározott díjat 12 naptári hónapon belül nem módosítja, a 12 hónap leteltét követően is legfeljebb a KSH által meghatározott éves inflációs ráta mértékével emelheti.

A www.szerverberles.com honlapon elküldött megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül e-mailben jelezheti a sales@szerverberles.com címre küldött levélben. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelés elküldése gombra való kattintással kerül megkötésre. Szolgáltató/Üzemeltető: EVOLUTIONET Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023)

Felek a szerződést határozatlan időtartamra kötik, kölcsönösen 1 hónap felmondási idővel. A felmondási idő végéig Szolgáltató köteles a vállalt szolgáltatást nyújtani, Megrendelő pedig a vonatkozó díjakat Szolgáltató részére kifizetni.

Szolgáltató a maximális üzemidő elérésére törekszik, ezért minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni. Szolgáltató nem vonható felelősségre rajta kívül álló, a szolgáltatás zavartalan nyújtását megakadályozó hibákért, vis major okokért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az épületet érintő tűz, vízkár, erőszakos behatolásból eredő kár, valamint szokásos vis major okok bekövetkezése esetén, valamint az elektromos tápellátás hibája által okozott kárért, BIX hibákért vagy üzemzavarért.

Szolgáltató a szolgáltatását érintő hibák bejelentését az support@szerverberles.com címen 0-24 órában fogadja, azokra munkaidőben 1, munkaidőn kívül 8 órán belül érdemben reagál. Amennyiben a szolgáltatást érintő hiba valós, úgy annak kivizsgálását Szolgáltató azonnal megkezdi, a javítását a probléma prioritásától függően azonnal, de legkésőbb 4 órán belül elvégzi.

Utoljára frissítve: 2011. 08. 12.

EVOLUTIONET KFT.